شروع کنید

آموزش گام به گام وینگ چون ۱

ایراس جلسه اول ایراس : آموزش نشست ایراس وینگ‌چون و نحوه صحیح قرار گرفتن پاها، که به آن ایراس (iras) میگویند. و شامل ۴ مرحله است. قسمت مهم آن در…

آموزش گام به گام وینگ چون ۲

جلسه دوم: آموزش گارد کونگفو خط مرکزی که روبه‌روی خط مرکزی بدن گرفته می شود. به طور فرضی بدن را به دو نیم تقسیم می کند. دستان باید بر روی…

آموزش گام به گام وینگ چون ۳

جلسه سوم : آموزش مشت وینگ‌چون ( مشت های زنجیره ای) که از مرکز بدن و از روی هم و به یک نقطه زده میشوند . گروه آموزشی سیفو

آموزش گام به گام وینگ چون ۴

جلسه چهارم : نشست به طرفین و انتقال نیرو وزن، که در حالت مستقیم (ایراس)  وزن بین پاها یکسان، ولی در حالت انتقال نیرو،  وزن همیشه روی پای عقب می…

آموزش گام به گام وینگ چون ۶

جلسه ششم : گام برداشتن از حالت ایراس و برگشتن و رعایت قانون نیم دایره برای مسیر رفت و برگشت. گروه آموزشی سیفو

آموزش گام به گام وینگ چون ۱۰

جلسه دهم: چهار دفاع اصلی در وینگ‌چون ( تانسائو – گانسائو – پاکسائو – گام سائو) گروه آموزشی سیفو