سرخط خبرها

درجه یک

آموزش گام به گام وینگ چون ۱

ایراس جلسه اول ایراس : آموزش نشست ایراس وینگ‌چون و نحوه صحیح قرار گرفتن پاها، كه به آن ایراس (iras) میگویند. و شامل ۴ مرحله است. قسمت مهم آن در زانو های نزدیک به هم و بدنی عمود بر زمین است. باسن نیز باید حول محور کمربند به سمت بالا …

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۲

جلسه دوم: آموزش گارد کونگفو خط مرکزی كه روبه‌روی خط مركزی بدن گرفته می شود. به طور فرضی بدن را به دو نیم تقسیم می کند. دستان باید بر روی این خط باشند، در این حالت دست جلو مانسائو و دست عقب ووسائو نامیده می شود. البته بایستی نشت وینگ …

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۳

جلسه سوم : آموزش مشت وینگ‌چون ( مشت های زنجیره ای) كه از مركز بدن و از روی هم و به یک نقطه زده میشوند . گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۴

جلسه چهارم : نشست به طرفین و انتقال نیرو وزن، که در حالت مستقیم (ایراس)  وزن بین پاها یكسان، ولی در حالت انتقال نیرو،  وزن همیشه روی پای عقب می باشد. گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۵

جلسه پنجم: آموزش طرز برگشتن به پشت و چرخش از حالت انتقال نیرو گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۶

جلسه ششم : گام برداشتن از حالت ایراس و برگشتن و رعایت قانون نیم دایره برای مسیر رفت و برگشت. گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۷

جلسه هفتم :گام برداشتن ۴۵ درجه از حالت ایراس گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۸

جلسه هشتم : گام برداشتن ۹۰ درجه از حالت ایراس گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۹

جلسه نهم : لگد زدن از حالت ایراس گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »

آموزش گام به گام وینگ چون ۱۰

جلسه دهم: چهار دفاع اصلی در وینگ‌چون ( تانسائو – گانسائو – پاكسائو – گام سائو) گروه آموزشی سیفو

ادامه نوشته »