سرخط خبرها
خانه 5 آموزش غیر درجه ای

آموزش غیر درجه ای

خفت گیری با چاقو

ادامه نوشته »

دفاع ضربه لو کیک

ادامه نوشته »

رهایی از قفل خفگی

ادامه نوشته »

رهایی از قفل پلیسی

ادامه نوشته »

شبیه سازی درگیری خیابانی

ادامه نوشته »

دفاع چاقو با چوب کوتاه

ادامه نوشته »

دو دفاع ساده ضربه پا چرخشی

دفاع ضربه پا چرخشی

ادامه نوشته »

دفاع مشت پیاپی وینگچون

مشت زنجیره ای

ادامه نوشته »

دفاع ضربه دست چرخشی

ادامه نوشته »

شروع درگیری

ادامه نوشته »