سرخط خبرها

دفاع شخصی

دفاع چاقو با چوب کوتاه

ادامه نوشته »

دو دفاع ساده ضربه پا چرخشی

دفاع ضربه پا چرخشی

ادامه نوشته »

دفاع مشت پیاپی وینگچون

مشت زنجیره ای

ادامه نوشته »

دفاع ضربه دست چرخشی

ادامه نوشته »

شروع درگیری

ادامه نوشته »

خفت کردن کنار دیوار

ادامه نوشته »

راهکار های مقابله با چاقو

ادامه نوشته »

دفاع قفل همزمان دو دست

ایده جالب هنگام گرفته شدن دو دست در وینگچون

ادامه نوشته »

دفاع ضربه پا چرخشی

ادامه نوشته »

دفاع ضربه آپرکات

ادامه نوشته »