دفاع شخصی

کاربرد گارد وینگچون

ادامه نوشته »

دفاع ضربه پای مستقیم

ادامه نوشته »

رهایی از قفل های آرنج و دست

ادامه نوشته »

دفاع گردن گرفتن قسمت اول و دوم

ادامه نوشته »

گرفتن پا توسط حریف

ادامه نوشته »

استفاده از گارد مثلثی وینگ چون

ادامه نوشته »

دفاع با بطری آب

ادامه نوشته »

دفاع ضربه چرخشی پا

ادامه نوشته »

دفاع گردن گرفتن

ادامه نوشته »

دفاع هول دادن

ادامه نوشته »