شروع کنید

دفاع شخصی

درگیری در خاک

فاصله پنجم در وینگ چون فاصه خاک نامیده میشود که بصورت حرفه ای به آن گراپلینگ میگوییم. در این حالت…

دفاع یه خم گرفتن

زمانی که حریف در هنگام درگیری به هدف زمین زدن شما با استفاده فنون کشتی با دست پای شما بلد…

رهایی از قفل مچ

یکی از موضاعاتی که در درگیری‌ها اتفاق میفتند، مسئله قفل شدن مچ دست است. اگرمهاجم قصد آسیب زدن یا حمله…