شروع کنید

بدنسازی مخصوص وینگچون کاران

سخنی با وینگ چون کاران عزیز راهی که در پیش گرفتید مستلزم شناخت و آگاهی از زیر و بم آن است . چرا که با شناخت ناقص و دید اندک…