شروع کنید

تمرینات مخصوص وینگ چون کاران

انتقال نیرو(چرخش) یکی از حرکات مهم و موثر در وینگ چون است، در شکل های زیر چند نمونه تمرین جهت تقویت انتقال نیرو را مشاهده میکنید. آموزش انتقال نیرو در…