شروع کنید

آموزش گام به گام وینگ چون ۳

جلسه سوم : آموزش مشت وینگ‌چون ( مشت های زنجیره ای) که از مرکز بدن و از روی هم و به یک نقطه زده میشوند . گروه آموزشی سیفو