درجه دو

آموزش گام به گام وینگ چون ۱۲

جلسه یازدهم:چهار دفاع اصلی در وینگ‌چون با حرکت ( تانسائو – گانسائو – پاکسائو – گام سائو) گروه آموزشی سیفو